หนังสือ
724 p. Illus, tables.
หนังสือ
557 p. Illus, tables. x
หนังสือ
266 p. illus, charts, tables. x
หนังสือ
240 p. illus, graph, tables. x
หนังสือ
539 p. illus, graph, tables. x
หนังสือ
493 p. illus, graph, tables. x
หนังสือ
568 p. illus, charts, tables.
หนังสือ
387 p. illus, tables.
หนังสือ
หน้า illus, tables. x

Gerontologic nursing 1995

หนังสือ
216 p. Illus. x